§ 1 Definicje i wstępne postanowienia

1.1. Definicje
1.1.1. Administrator – osoba zarządzających grą, a jednocześnie jej twórca, upoważniony do podejmowania wszelkich niezbędnych działań dla prawidłowego funkcjonowania gry
1.1.2. Gra – w dalszej części regulaminu pojęciem tym będzie określana gra internetowa "Czahoo"
1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokona rejestracji w grze
1.1.4. Zasady Gry - postanowienia zawarte w regulaminie gry oraz jego subregulaminach (punkt 1.2.4.)
1.2. Wstępne postanowienia
1.2.1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego parametru konta w dowolnym momencie, jak również do usunięcia dowolnego lub wszystkich kont bez żadnego uprzedzenia i bez podania przyczyny.
1.2.2. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w rozgrywce w wypadku wykrycia krytycznego błędu gry lub jej poważnej nieprawidłowości. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni informacją na stronie głównej gry.
1.2.3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminach serwisu, o czym powiadomi wcześniej użytkowników.
1.2.4. W skład niniejszego regulaminu wchodzą również: Regulamin imion postaci oraz Regulamin nazewnictwa organizacji zwane dalej subregulaminami. Zastosowanie tych regulaminów ma miejsce w szczególnych warunkach:
- regulamin imion postaci: w trakcie tworzenia postaci i nadawania imienia postaci
- regulamin nazewnictwa organizacji: w trakcie składania wniosku o utworzenie nowej organizacji i nadawania jej nazwy

§ 2 Ogólne warunki użytkowania

2.1. Uczestnictwo w grze wymaga zaakceptowania regulaminu gry oraz jego subregulaminów.
2.2. "Czahoo" jest bezpłatną grą dostępną za pośrednictwem sieci Internet. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, trudności z dostępem do gry, błędy programowe i inne czynniki wpływające na przebieg oraz jakość gry.
2.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości gry w dowolnym momencie.
Podstawą do podjęcia ww. decyzji mogą być m.in.:
- brak możliwości technicznych dalszego prowadzenia serwisu,
- brak środków finansowych na dalsze prowadzenie serwisu,
- inne czynniki zewnętrzne, niezależne od Administratora, uniemożliwiające dalsze prowadzenie serwisu, w tym przepisy prawa.
2.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego czasowe wstrzymanie pracy serwera (np. losowe przypadki).
2.5. Wszelkie przedmioty, postaci oraz inne dane zawarte w grze są wirtualne i stanowią wyłączną własnością Administratora. Dane te nie mogą podlegać odsprzedaży lub roszczeniom ze strony osób trzecich. Użytkownik nie nabiera do nich żadnych praw i nie może w związku z tym dochodzić żadnych roszczeń.

§ 3 Konto

3.1. Rejestracja użytkownika.
Użytkownikiem serwisu może zostać każdy poprzez rejestrację w grze. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia rejestracji użytkownika w przypadku gdy:
- osoba ta została wcześniej wykluczona z serwisu za naruszenie regulaminu lub subregulaminu,
- aplikacja w jakikolwiek sposób narusza regulamin lub subregulamin,
- Administrator nie posiada możliwości technicznych na przyjęcie danej aplikacji, związanych z wydajnością lub ograniczeniami sprzętu bądź oprogramowania używanego przez Administratora.
3.2. Przerwanie uczestnictwa.
Przerwanie użytkowania może nastąpić w dowolnym momencie poprzez skasowanie postaci przez użytkownika. Skasowanie postaci jest nieodwracalne.
3.3. Przerwanie uczestnictwa przez administrację.
Użytkownik ma przywilej uczestnictwa w serwisie, ograniczony dobrą wiarą oraz możliwościami technicznymi Administratora. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania (czasowego lub trwałego) oraz wyrejestrowania użytkownika bez jego wiedzy ani bez wcześniejszego powiadomienia, w każdej sytuacji, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu lub subregulaminów.
Ze względu na bezpłatny charakter serwisu, sprzeciw ze strony użytkownika nie ma mocy prawnej.
3.7. W przypadku zakończenia przez gracza korzystania z usług gry "Czahoo" istnieje możliwość przekazania konta osobie trzeciej, jednak jest to możliwe tylko w przypadku spełnienia następujących kryteriów:
- przekazanie należy zgłosić do Administratora gry
- osoba otrzymująca konto w momencie przekazania nie może posiadać innego konta
- osoba oddająca konto nie może w przyszłości dochodzić żadnych roszczeń w związku z oddanym kontem

§ 4 Wolność wypowiedzi i odpowiedzialność użytkownika.

4.1. Administrator zapewnia użytkownikom możliwość komunikacji za pośrednictwem systemu prywatnych wiadomości w grze. Za treść i formę przekazu ponoszą wyłączną odpowiedzialność użytkownicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści w jakikolwiek sposób obraźliwe lub naruszające prawo, zastrzega sobie jednocześnie prawo do usunięcia bądź zablokowania konta użytkownika odpowiedzialnego za ich rozpowszechnianie. Administrator zastrzega sobie także prawo do wglądu w treść wiadomości zgłoszonej przez użytkowników jako obraźliwą lub naruszającą prawo.
4.2. Zabronione jest wysyłanie masowej korespondencji do użytkowników serwisu za jego pośrednictwem w sposób inny niż pozwalają na to wbudowane mechanizmy gry.
4.3. Zabronione jest również rozpowszechnianie za pomocą serwisu reklam bez pisemnej zgody Administratora.
4.4. Oficjalnym językiem świata jest ten, który opisuje grę. Wysyłanie wiadomości w innym języku niż oficjalny będzie traktowane jako złamanie regulaminu w przypadku zgłoszenia tego faktu przez osoby trzecie.

§5 Działania zabronione.

5.1. Zabrania się wpływania ręcznie bądź przy pomocy urządzeń lub programów na przebieg gry oraz funkcjonowanie serwera w inny sposób niż jest to przewidziane przez autorów gry.
5.2. Zabrania się wpływania na komunikację Administracji z użytkownikami oraz podszywania się pod właściciela gry.
5.3. Zabrania się korzystania z serwisu inaczej niż przy użyciu przeglądarki internetowej.
5.4. Zabrania się używania jakichkolwiek programów samoaktualizujących się lub zastępujących działanie człowieka (np. tzw. Boty lub makro).
5.5. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania gry bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu do Administracji gry wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.
5.6. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie bądź znaczne utrudnienie innym graczom udziału w rozgrywce poprzez generowanie nadmiernego ruchu a także celowego obciążania serwera. W szczególności dotyczy to prób ataków typu DDOS bądź wymuszania w jakikolwiek inny sposób stałego, długotrwałego przepływu danych między komputerem użytkownika a serwerem.
5.7. Zabrania się tworzenia multikont.
Za multikonto uważa się użytkowanie więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika. Dostatecznym powodem do posądzenia o multikonto jest użytkowanie więcej niż jednego konta z tego samego numeru IP bądź tego samego komputera, o ile nie zostało to zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w §5, pkt. 8.
Logowanie z jednego komputera jest definiowane przez Administrację przy pomocy dostępnych dla niego środków identyfikujących system i komputer użytkownika na podstawie danych wysyłanych w nagłówkach http do serwera gry oraz danych sesyjnych.
5.8. W przypadku chęci grania więcej niż jednej osoby z danego adresu IP, na tym samym serwerze, wszystkie osoby mają obowiązek dokonać zgłoszenia takiego faktu poprzez formularz kontakowy do Administratora zgodnie z przewidzianymi w tym celu zasadami, w nieprzekraczalnym terminie 7 dniu od założenia postaci. Zgłoszenia może dokonać jedna osoba, ale w zgłoszeniu muszą znaleźć się loginy wszystkich osób korzystających z danego IP, o których wie osoba zgłaszająca w momencie składania zgłoszenia.
5.9. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Administrator ma prawo zablokować WSZYSTKIE konta korzystające z danego IP, na tym samym serwerze.
5.10. Zabrania się działań Push oraz Pull.
Push/pull to:
5.10.1. notoryczne wspieranie postacią z jednego konta postaci na drugim, w efekcie powodujące ponadnormalny rozwój danej postaci (np. trenowanie swoją postacią z zamiarem przegranej by postać kolegi zdobyła więcej doświadczenia, bądź naprzemienne kupowanie tego samego przedmiotu ze sklepów dwóch osób celem zdobycia bardzo dużej ilości doświadczenia)
5.10.2. handlowanie w sposób identyfikowany jako kupno lub sprzedaż przedmiotów po cenach znacznie odbiegających od realnych wartości rynkowych tychże przedmiotów
5.10.3. Push - sytuacja opisana w podpunktach od 1 do 2, gdzie stroną odnoszącą korzyść jest gracz będący wyżej w rankingu.
5.10.4. Pull - sytuacja opisana w podpunktach od 1 do 2, gdzie stroną odnoszącą korzyść jest gracz będący niżej w rankingu.
Działania push oraz pull są zabronione i karane zablokowaniem wszystkich kont związanych z tymi działaniami.

§6 Ograniczenia.

6.1. Każdy użytkownik ma prawo do założenia jednego konta w grze. W przypadku wykrycia przez Administratora gry posiadania przez użytkownika więcej niż jednego konta w grze, Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich kont tego użytkownika oraz uniemożliwienia mu dostępu do serwisu.
6.2. Użytkowanie jednego konta przez wielu graczy jest zabronione.
Jednocześnie odradzane jest udostępnianie hasła do swojego konta osobom trzecim. Administracja gry nie może zażądać, ani nigdy nie zażąda od użytkownika podania jego hasła. Administrator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe ze świadomego bądź nieświadomego udostępnienia hasła do swojego konta osobom trzecim. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta i działania na nim podejmowane ponosi jego właściciel.
6.3. Administracja ma prawo do czasowego bądź trwałego zablokowania konta, w szczególności w przypadku złamania któregokolwiek punktu regulaminu lub subregulaminów. Czas oraz zakres takiego zablokowania uregulowany jest wewnętrznymi ustaleniami administracji na podstawie powagi złamania regulaminu.
6.4. Sprzedawanie lub jakiekolwiek inne odpłatne przekazywanie wartości zawartych w grze jest zabronione.

§7 Ochrona danych osobowych.

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu nadzorowania zgodności działań z Zasadami Gry oraz regulaminu i subregulaminów. Zachowane i przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, e-mail użytkownika oraz inne, podane przez użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik zachowuje prawo do zmian oraz usunięcia tych danych lub ich niepodania, lecz wiąże się to z ograniczoną funkcjonalnością konta.
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania i przetwarzania szczegółowych informacji o wszystkich działaniach użytkownika związanych z uczestniczeniem w grze. Dotyczy to w szczególności logowania, wykonywanych w grze akcji wraz ze wszystkimi szczegółowymi danymi takimi jak czasy wykonania oraz dokładnym wykazem wszystkich przekazywanych do gry parametrów. W przypadku zablokowania/usunięcia konta użytkownika, dane te zostaną usunięte za wyjątkiem przypadku gdy spowodowały one szkody względem Administracji. W takiej sytuacji Administrator zastrzega sobie prawo późniejszego ich wykorzystania przed organami wymiaru sprawiedliwości.
7.3. W przypadku usunięcia konta (wyrejestrowania użytkownika) poprzez użytkownika, wszystkie dane osobowe zostaną skasowane.
7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych oraz udostępniania ich odpowiednim organom państwa w celu dochodzenia roszczeń oraz w wypadku określonych prawem działań organów państwa.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności.

8.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na zdrowiu psychicznym bądź fizycznym powstałe podczas korzystania z usług oferowanych w grze.
8.2. W żadnym wypadku odpowiedzialność Administratora względem użytkownika serwisu nie przekroczy sumy opłat jakie użytkownik wniósł za możliwość dostępu do serwisu.

§9 Zmiany zasad gry oraz regulaminu i subregulaminów.

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zasad gry oraz regulaminu i subregulaminów.
9.2. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie głównej gry z odpowiednim wyprzedzeniem (nie krótszym niż 24 godziny). Informacja o kluczowych zmianach w zasadach gry zostanie zamieszczona na stronie głównej gry nie później niż na jeden dzień przed ich wprowadzeniem.
9.3. W przypadku gdy zmiana ma na celu naprawienie krytycznego błędu gry lub jej poważnej nieprawidłowości, administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
9.4. Z momentem wejścia w życie zmian regulaminu, pierwsze logowanie na konto jest równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się z nową treścią regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać z korzystania z serwisu.

§10 Zalecane wymagania systemowe i sprzętowe.

10.1. Najnowsza wersja posiadanej przeglądarki internetowej.
10.2. System operacyjny pod którym w.w. przeglądarka funkcjonują prawidłowo.
10.3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
10.4. Niezablokowany JavaScript.